Pravidla ochrany osobních údajů


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pro společnost VAVRYS CZ s. r. o. je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 

Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.


Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost VAVRYS CZ s. r. o.

VAVRYS CZ s. r. o.
Uherskobrodská 983
763 26 Luhačovice
Česká republika

společnost zapsána v OR vedeném KS v Brně, sp.  zn.: oddíl C, vložka 2389
IČ: 41601319
DIČ: CZ41601319

 

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?
Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Kdo má přístup k vaším osobním údajům? 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR“) je VAVRYS CZ s. r. o. (dále jen „správce“).

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

 

Jaký je právní základ zpracování?
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.


Jaká jsou vaše práva?


Právo na přístup ke svým údajům dle čl. 15 GDPR

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost VAVRYS CZ s. r. o., která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR
Kdykoli společnost VAVRYS CZ s. r. o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu údajů dle čl. 16 GDPR
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 
Máte-li účet u VAVRYS CZ s. r. o. nebo jste členem Věrnostního klubu VAVRYS CZ s. r. o., můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na členských stránkách.

Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 20 GDPR
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností VAVRYS CZ s. r. o. kdykoli s výjimkou těchto situací:

 • máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 • máte u společnosti VAVRYS CZ s. r. o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
 • jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
 • váš dluh byl v posledních třech letech prodán třetí straně, v případě úmrtí zákazníka se jedná o jeden rok
 • jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

 

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 20 GDPR
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti VAVRYS CZ s. r. o. Společnost VAVRYS CZ s. r. o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

 

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu: 
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
 • změnou nastavení vašeho účtu VAVRYS CZ s. r. o.

 

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
Máte právo požádat VAVRYS CZ s. r. o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu VAVRYS CZ s. r. o., společnost VAVRYS CZ s. r. o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu
 • máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí VAVRYS CZ s. r. o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů
 • jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů
 • pokud VAVRYS CZ s. r. o. osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků

Právo odvolat souhlas se zpracováním
Máte právo odvolat souhlas písemně nebo elektronicky na adresu správce nebo email info@vavrys.cz

 

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

A to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:
Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

 

ONLINE NÁKUP

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu u VAVRYS CZ s. r. o, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory.  Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k potvrzení Vaší adresy u externích partnerů. 

 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
* platební údaje a historie plateb
* údaje k objednávkám

 

Pokud máte účet VAVRYS CZ, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem nebo členstvím, jako jsou

* identifikační údaje k účtu nebo členství
* historie nákupů

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, a to společnostem k potvrzení vaší adresy, komunikačním agenturám k zaslání potvrzení objednávek a skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky

Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb VAVRYS CZ s. r. o., co se týče správy a doručení objednávky.

 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.

 

PŘÍMÝ MARKETING

 

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek a pozvánek prostřednictvím e-mailu.

K optimalizaci vašeho zážitku s VAVRYS CZ s. r. o. vám budeme poskytovat relevantní informace, doporučovat produkty, zasílat vám připomenutí produktů ponechaných v nákupním košíku a budeme vám zasílat individuální nabídky. Všechny tyto služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky klikáte a jaké informace jste nám poskytli.

 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů 

 • kontaktní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo
 • na jaké produkty a nabídky jste klikli

Pokud máte účet VAVRYS CZ s. r. o., budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem a členstvím, jako jsou

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • historie nákupů
 • jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu. 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu mimo společnost VAVRYS CZ s. r. o.

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem. Výjimkou jsou marketingové materiály zasílané poštou, včetně katalogů, které vám zasíláme na základě svého legitimního zájmu.

 

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě vám společnost VAVRYS CZ s. r. o. již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém příspěvku
 • změnou nastavení vašeho účtu VAVRYS CZ s. r. o.
 • zasláním požadavku na info@vavrys.cz

 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, po dobu trvání tohoto souhlasu.

 

ÚČET


Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb VAVRYS CZ s. r. o. Budeme vám poskytovat historii objednávek a podrobnosti k vašim objednávkám a budete si moci upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem). Zajistíme vám také snadné způsoby udržování přesných aktuálních informací, jako jsou kontaktní údaje a platební údaje. Budete si také moci ukládat zboží do nákupního košíku, budeme vám dávat doporučení na základě vaší velikosti a budete mít možnost hodnotit zboží, které jste u nás nakoupili.

K poskytování relevantního doporučení produktů společnost VAVRYS CZ s. r. o. zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich digitálních platformách (včetně internetových stránek a aplikace), vaši historii nákupů a údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím svého účtu.

 

Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu
VAVRYS CZ s. r. o. 

 

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

 

 • kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail
 • země
 • nastavení účtu

 

V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů

 • historie objednávek
 • údaje o doručení
 • historie plateb
 • historie reklamací

 

Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookies

 • historie klikání
 • historie pohybu a prohlížení

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtu VAVRYS CZ s. r. o.

Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu.

 

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a VAVRYS CZ s. r. o. vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby.

 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu VAVRYS CZ s. r. o. 

Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu.

Po ukončení platnosti vašeho účtu budou vaše údaje smazány.

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti VAVRYS CZ s. r. o. na adrese info@vavrys.cz. Poté bude váš účet smazán a nebudeme vám moci poskytovat naše služby.

 

Zákaznický servis


Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží a technickou podporou prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů a sociálních médií.

Můžeme vás také kontaktovat v případě nesrovnalostí ohledně vaší objednávky.

 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně těchto kategorií

 • kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • platební údaje a historie plateb
 • údaje k objednávkám
 • číslo účtu nebo člena
 • veškerá korespondence v těchto záležitostech

 

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování výše uvedených služeb.

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti VAVRYS CZ s. r. o.

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
V případě telefonických hovorů a e-mailových protokolů a korespondence uchováváme vaše údaje po dobu 100 dnů a v případě řízení případů po dobu 12 měsíců. Pokud jde o stížnosti podané v prodejně, ukládáme vaše osobní údaje po dobu 2 let.

 

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti VAVRYS CZ s. r. o. Společnost VAVRYS CZ s. r. o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

 

SOUTĚŽ


Vaše údaje zpracujeme v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží. Vaše osobní údaje budou použity pro VAVRYS CZ s. r. o. ke kontaktování účastníků ohledně soutěže, před akcí a po ní, k identifikaci soutěžících, ověření jejich věku, ke kontaktování výherců, k doručení a další komunikaci ohledně doručení cen.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme následující kategorie osobních údajů

 • kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • věk
 • informace poskytnuté pro účely soutěže

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb doručovatelům k zaslání cen. 

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu v rámci účasti v soutěži.

V rámci soutěží zpracováváme a zveřejňujeme také Vaše fotografie a recenze na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 45 dnů od konce soutěže.

 

 


Proč Craft
Značka velkých jmen a výkonů
40
Více než 40 let zkušeností a vlastního vývoje
Průkopník systému tří vrstev
Testováno vrcholovými sportovci
Prověřeno skandinávskými podmínkami